Pani Od Prawa Pracy

logo pani od prawa pracy

PRACA ZDALNA – szkolenie online z certyfikatem

Uchwalona w dniu 1 grudnia 2022 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw nowelizuje przepisy prawa pracy przede wszystkim w zakresie:

 • wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy uregulowanej
  w przepisach Kodeksu pracy, uchylenia dotychczasowej regulacji dotyczącej telepracy przy jednoczesnym uchyleniu regulacji pracy zdalnej w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • umożliwienia pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników
  na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Ustawa nowelizująca przepisy Kodeksu pracy została podpisana 27 stycznia 2023 r., przepisy dotyczące kontroli trzeźwości obowiązują od dnia 21 lutego, a przepisy dotyczące pracy zdalnej i uchylanej telepracy wejdą w życie 7 kwietnia 2023 r.

Po wejściu w życie nowelizacji nastąpiły także zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej (tzw. teczek) uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369).

Proponowany program szkolenia:

PRACA ZDALNA:

 • podstawy prawne świadczenia pracy zdalnej i przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • praca zdalna na żądanie – kategorie uprzywilejowanych pracowników,
 • okazjonalna praca zdalna,
 • ograniczenia w możliwości żądania powrotu do wykonywania pracy offline,
 • podstawy odmowy powierzenia wykonywania pracy w formie zdalnej,
 • koszty pracy zdalnej – porównanie ekwiwalentu i ryczałtu,
 • kontrola wykonywania pracy świadczonej w formie pracy zdalnej,
 • ochrona danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej,
 • BHP zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalnie,
 • wypadek przy pracy zdalnej,
 • zmiany w dokumentacji pracowniczej,
 • regulamin pracy zdalnej, porozumienie oraz inne dokumenty.

 

Szkolenie jest szkoleniem certyfikowanym, potwierdzającym udział w szkoleniu na potrzeby udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują ebooka o pracy zdalnej oraz materiały ze szkolenia zawierające omówienie zmian w przepisach.

Szkolenie prowadzi dr nauk prawnych Iwona Gęsicka (Wieleba), która jest radcą prawnym, a od 2005 roku stale pracuje jako nauczyciel akademicki – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz członkiem Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie szkoleniowe, jako wykładowca akademicki, wykładowca podyplomowych studiów z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wykładowca aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie oraz aplikacji prowadzonej przez Izbę Notarialną w Lublinie. W codziennej pracy w kancelarii zajmuje się praktycznymi aspektami prawa pracy reprezentując przed sądem pracowników oraz pracodawców będących w sporze.