§1 POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Polityka Prywatności i Cookies, przedstawia zasady funkcjonowania Strony www.paniodprawapracy.pl oraz zasady zapisu na newsletter, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników Strony.
 1. Strona prowadzona jest przez Kancelarię Radcy Prawnego Iwona Gęsicka, z siedzibą
  w Lublinie przy ul. Chopina 12/2, zarejestrowaną w CEIDG, nr NIP 7122642915.
 1. Niniejsza polityka prywatności realizuje obowiązki wynikające m.in. z art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego.


§2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników Strony są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.
 1. Administratorem danych osobowych jest Iwona Gęsicka, prowadząca działalność gospodarczą: Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Gęsicka z siedzibą w Lublinie przy ul. Chopina 12/2, zarejestrowaną w CEIDG, nr NIP 7122642915, kontakt: kancelaria@wieleba.com.pl
 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w niezbędnym zakresie. Strona stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne, uniemożliwiające przypisanie zbieranych przez nas informacji do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, jak również zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez nieuprawnione osoby.
 1. Kancelaria prowadzącą stronę paniodprawapracy.pl może udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym obsługę informatyczną, hosting, księgowo-rachunkową oraz podmiotom i osobom współpracującym z Kancelarią, w szczególności w zakresie usług marketingowych, jak również innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa.


§3 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas korzystania ze Strony w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące Użytkownika, w szczególności w zakresie informacji o dokonywanych czynnościach na Stronie oraz adresu IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem funkcjonowania plików cookies. Użytkownik może również dobrowolnie udostępnić swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, firmy oraz adresu e-mail w celu zapisu na newsletter.
 1. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu:

– realizacji przez Kancelarię prowadzącą stronę www.paniodprawapracy.pl jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w postaci zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony, poprawy jakości usług, ochrony praw i dochodzenia roszczeń, działań marketingowych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

§4 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownikowi przysługuje, w każdym czasie, prawo do żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, Użytkownikowi Strony przysługuje dodatkowo prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wniesienie sprzeciwu skutkuje tym, że Kancelaria nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw skutkuje uniemożliwieniem dalszego takiego ich przetwarzania.


§5 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane.
 2. Jeżeli będzie to konieczne, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.
 1. Skarga dotycząca przetwarzania danych osobowych może być wniesiona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


§6 NEWSLETTER

 1. Kancelaria prowadzącą stronę paniodprawapracy.pl przesyła mailowo newsletter Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na newsletter.
 1. Każdy Użytkownik Strony ma możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter Strony Pani Od Prawa Pracy. Zapis na newsletter wymaga podania następujących danych:
imię i nazwisko, e-mail.
 1. Dane osobowe Użytkownika w zakresie możliwości realizacji zapisu na newsletter są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię prowadzącą stronę paniodprawapracy.pl w postaci działań marketingowo-informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Zapis na newsletter wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez Kancelarię prowadzącą stronę paniodprawapracy.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. ze zm.).
 1. Brak zgody uniemożliwi przesyłanie Użytkownikowi newslettera.
 1. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, możesz także wypisać się z newslattera,
  co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania newslettera.
 1. Newsletter nie jest przesyłany ze z góry ustaloną częstotliwością, a Kancelaria prowadząca stronę paniodprawapracy.pl.
 1. Prawidłowe otrzymywanie newslettera jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Kancelaria prowadząca stronę paniodprawapracy.pl dołoży wszelkich starań,
  aby przesyłane treści były rzetelne i wiarygodne.
 1. Kancelaria prowadząca stronę paniodprawapracy.pl zastrzega jednak, że treści zawarte w newsletterze nie powinny być traktowane jako porada prawna ani wiążąca interpretacja obowiązujących przepisów prawa.
 1. Kancelaria prowadząca stronę paniodprawapracy.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi w newsletterze.
 1. Użytkownik zapisany na newsletter może zgłaszać Kancelarii prowadzącej stronę paniodprawapracy.pl. wszelkie nieprawidłowości związane z zapisem na newsletter oraz jego otrzymywaniem mail: kancelaria@wieleba.com.pl
 2. Newsletter realizowany jest w opariu o usługi dostarczane przez MailerLite, UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa, a zasady wykorzystywania plików cookies są opisane tutaj.


§7 PLIKI COOKIES

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Rozpoczynając korzystanie ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików cookies, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i realizację dalszych celów ich zastosowania. Pliki cookies mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez Stronę, jak i powiązane ze Stroną systemy innych podmiotów.
 1. Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe – „cookies” na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. W plikach cookies zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Strony oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem.
 1. Pliki cookies umożliwiają analizę aktywności Użytkowników na Stronie www.paniodprawapracy.pl.
 1. Pliki cookies mogą mieć charakter:

– sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Strony)

– stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie na Stronie).

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę gromadzą informacje o Użytkownikach. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do Użytkownika.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies o charakterze stałym i sesyjnym w celu analizy ruchu oraz ułatwieniu dostępu do sieci społecznościowych takich jak: LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook.
 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.
 2. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy w przeglądarce internetowej postępować zgodnie z instrukcjami – kliknij nazwę przeglądarki, aby zapoznać się ze szczegółami.

Na komputerze: Safari  Firefox  Chrome  Microsoft EdgeOperaInternet Explorer

Urządzenia mobilne:
 Android
 Safari (iOS)
 Windows Phone

 1. Strona korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych. Google Inc. Wykorzystuje pliki cookies służące do monitorowania ruchu na Stronie. Google Inc. Tworzy na podstawie tych plików statystyki i raporty dotyczące funkcjonowania Strony. Google Inc. Nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji użytkowników. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez Google Analytics dostępnych jest tutaj.


§8 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

W ramach Strony wykorzystywane są media społecznościowe: LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook w celu informowania o działalności Strony Pani Od Prawa Pracy. Kliknięcie przez Użytkownika w zamieszczony na Stronie link do ww. portali społecznościowych (oznaczone logo lub nazwą) umożliwia połączenie treści Strony z profilem Użytkownika na danym portalu oraz przyporządkowanie wejścia na Stronę profilowi Użytkownika, które posiada na danym portalu. Więcej informacji na ten temat:

Facebook – kliknij tutaj ;
 LinkedIn – kliknij tutaj ;  Instagram – kliknij tutaj ; YouTube – kliknij tutaj ; TikTok – kliknij tutaj

 

§9 KONTAKT

 1. Wszelkie pytania dotyczące Polityki, zasad korzystania ze Strony, spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz wszelkich kwestii związanych z zapisem na newsletter oraz jego otrzymywaniem można kierować na adres e-mail: kancelaria@wieleba.com.pl
 1. Wersja Polityki Prywatności z dnia 8 września 2022 r. Polityka prywatności Strony podlegają bieżącej aktualizacji. Zmiany postanowień polityki prywatności są skuteczne od chwili umieszczenia zaktualizowanej wersji na Stronie.