Pani Od Prawa Pracy

logo pani od prawa pracy

Szkolenie stacjonarne z Certyfikatem – Kodeks pracy 2023 nowelizacja

Uchwalona w dniu 1 grudnia 2022 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw nowelizuje przepisy prawa pracy przede wszystkim w zakresie:

 • wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy uregulowanej
  w przepisach Kodeksu pracy, uchylenia dotychczasowej regulacji dotyczącej telepracy przy jednoczesnym uchyleniu regulacji pracy zdalnej w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • umożliwienia pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników
  na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Ustawa nowelizująca przepisy Kodeksu pracy została podpisana 27 stycznia 2023 r., wejdzie
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisów dotyczących pracy zdalnej i uchylanej telepracy – przepisy te wejdą w życie po upływie
2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Po wejściu w życie nowelizacji nastąpią zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej (tzw. teczek) uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369), którego projekt uwzględnia zmiany wprowadzone najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy.

Proponowany program szkolenia:

PRACA ZDALNA:

 • podstawy prawne świadczenia pracy zdalnej i przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • praca zdalna na żądanie – kategorie uprzywilejowanych pracowników,
 • okazjonalna praca zdalna,
 • ograniczenia w możliwości żądania powrotu do wykonywania pracy offline,
 • podstawy odmowy powierzenia wykonywania pracy w formie zdalnej,
 • koszty pracy zdalnej – porównanie ekwiwalentu i ryczałtu,
 • kontrola wykonywania pracy świadczonej w formie pracy zdalnej,
 • ochrona danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej,
 • BHP zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalnie,
 • wypadek przy pracy zdalnej,
 • zmiany w dokumentacji pracowniczej,
 • regulamin pracy zdalnej, porozumienie oraz inne dokumenty.

 

KONTROLA TRZEŹWOŚCI:

 • zasady przeprowadzenia kontroli, rodzaje i formy kontroli,
 • niedyskryminacyjny dobór pracowników do kontroli prewencyjnej,
 • metody przeprowadzenia kontroli bez zarzutu o naruszenie dóbr osobistych pracownika,
 • kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu,
 • obowiązki informacyjne dotyczące kontroli,
 • nowa część akt osobowych E dotyczących kontroli trzeźwości – obowiązek prowadzenia z ograniczeniem czasowym przetwarzania danych,
 • stwierdzenie nietrzeźwości pracownika, możliwość kwestionowania wyniku badania- konsekwencje,
 • badanie trzeźwości pracownika zdalnego,
 • zmiany w regulaminie i dodatkowe dokumenty związane z kontrolą,
 • kontrola trzeźwości wobec osób świadczących pracę niebędących pracownikami.